Ledig stilling som Direktør for Stiftelsen Duodjeinstituhtta

 • Post author:

Ledig stilling som Direktør for Stiftelsen Duodjeinstituhtta       

Informasjon om Stiftelsen Duodjeinstituhtta:

Duodjeinstituhtta (DI) er et utviklings- og kompetansesenter.

Hovedmålet er næringsutvikling og økt sysselsetting med utgangspunkt i tradisjonell duodji.

Duodji bygger på taus kunnskap og immateriell kulturarv, dvs. erfaringsbasert kunnskap og viten som formidles gjennom praktisk handling og utøvelse av duodji, og har gjort det gjennom mange generasjoner.

Duodjeinstituhtta legger til rette for en arbeidsform hvor immateriell kulturarv blir ivaretatt.

Duodjeinstituhttas drift er finansiert av Sametinget.

Duodjeinstituhtta søker en resultat- og utviklingsorientert leder med evne og interesse for å utvikle stiftelsen og videre arbeide med en faglig utvikling av duodji.

Direktøren er øverste leder for den administrative virksomheten innenfor de rammer som er fastsatt av styret, rapporterer til styret og har ansvar for ukentlige møter på Skype.

Direktøren vil ha ansvar for å lede og utvikle Duodjeinstituhtta i Kautokeino og 7 avdelinger med tilknyttede prosjektarbeidere og erfarne kompetente medarbeidere.

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

Direktøren er den øverste leder for den samlede administrative virksomheten, dette innebærer blant annet ansvar for:

 • å lede og utvikle administrasjonen både til en god støttestruktur for faglig virksomhet og til en god arbeidsplass
 • at den samlede økonomi- og personalforvaltning er i samsvar med lov og avtaleverk og generelle bestemmelser
 • rapportering til styret, Sametinget og eventuelt andre finansiører for prosjekter etc.
 • å forberede saker for styret i samråd med styreleder og iverksette styrets beslutninger. Direktøren er sekretær for styret
 • å føre tilsyn med, og ha ansvar for drift og vedlikehold av Duodjeinstituhttas lokaler og eiendeler i de forskjellig avdelingene for Duodjeinstituhtta.
 • å ivareta oppfølging av saker knyttet til samordning og videreutvikling av duodjiutøvernes virksomhet til det beste for duodjiutøvere i regionene.
 • å ivareta oppfølging av samarbeidsavtaler og/eller ordninger av faglig art som Duodjeinstituhtta deltar i nasjonalt og internasjonalt
 • Være en nettbygger for duodji over hele Sápmi
 • Ha oversikt og evner til å arbeide med andre minoriteter i de ulike landene
 • Kunne duodji og ha praktisk erfaring med veiledning og mønsterutvikling.
 • Ha faglige kunnskaper i ulik duodjiproduksjon

Direktøren er med på å forme og iverksette Duodjeinstituhttas strategiarbeid.

Det er utarbeidet instruks for stillingen, jfr :  Duodjeinstituhttas regler.

Kompetansekrav

 • Fagbrev i duodji, kunnskap og kjennskap til duodji som kultur, fag og næring. Høgskole eller relevant erfaring og praksis knyttet til arbeidsoppgavene. Ha et solid nettverk mot ulike duodjimiljøer (i sapmi) fagorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner innen for landegrensene i Norge  Finland, Sverige og Russland.
 • Høyere utdanning
 • Solid erfaring og kjennskap i arbeidet med duodji i Norge (hele Sápmi) over landegrensene innen Sverige , Finland og Russland.
 • Erfaring og nettverk mot finansieringsinstitusjonene i Sápmi
 • Dokumenterte resultater med å samordne administrativ virksomhet og utvikle velfungerende administrative prosesser
 • God innsikt i offentlig forvaltning og politiske prosesser
 • Det er ønskelig med person som har erfaring fra fagorganer, duodjiorganisasjoner, andre aktuelle samarbeidspartnere, institusjoner- organisasjoner og kunnskapsorganisasjoner for Sápmi

Personlige egenskaper

 • Velutviklet evne til relasjonsbygging, kommunikasjon og samhandling
 • Evne til å samle, motivere og utvikle medarbeidere
 • God på å bygge tillit, internt og eksternt
 • Gode strategiske og analytiske evner
 • Høy grad av integritet og gjennomføringsevne
 • Kunne skrive og snakke samisk
 • Til enhver tid kunne jobbe i relasjon med de andre regionene og ha oversikt over prioriteringer og behov innenfor disse

Den som tilsettes må arbeide etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig og privat virksomhet generelt og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Tilsettingsorgan for stillingen er styret for Stiftelsen Duodjeinstituhtta i Kautokeino.

Stillingen lyses ut som en fast stilling gjennom offentlig utlysning.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, som direktør, etter avtale.

Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Søkers navn kan bli offentliggjort selv om søker ber om at søknaden blir unntatt offentlighet, jf off. § 25. Søker vil i tilfelle bli varslet på forhånd.

Hovedkontoret er i Kautokeino ved Duodjesiida som eies av Stiftelsen Duodjeinstituhtta. Duodjeinstituhtta er en stiftelse med en hovedadministrasjon og i tillegg finnes det 7 avdelinger i  Snåsa, Hatfjelldal, Evenes, Manndal, Karasjok og Nesseby.

Arbeidssted: Kautokeino, Boaronjarga 1, 9520 Kautokeino

Søknadsfrist 12.08.2022

Tiltredelse: Snarest

Duodjeinstituhte orre direktöörem daarpesje .
Stiftelsen Duodjeinstituhtem bijre
Duodjeinstihtuhte lea evtiehtimmie -jih maahtoe jarnge. Åejvie ulmie lea
jielliemasseevtiehtimmie jih fassedh duedtie aerpiemaahtoem gaavhtan . Duedtie lea
sjeavohts maahtoe jih immateriell kultuvreaerpie , lea dååjrehtimmie maahtoe jih daajroem
maam barkoem tjirrh maahta lieredh boelveste boelvese . Di sjiehteladtah juktie immateriell
kultuvreaerpien viertiem geehtestidh .
Duodjeinstituhte Saemiedigkien beetnehvierhtine jåhta .
Duodjeinstihtuhte åhtsa åvtehke gie åtna maahtoem jih ïedtjem stiftelsemem evtiehtidh jih
vijrebasse barkedh duedtiem faagelesh evtiehtimmine .
Direktööre lea bijjemes åvtehke reereme giehtelimmine Ståvroen mierijgujmie , reektehts
ståvrose vaadta jih fierten våhkoe åtna skype tjåangkoe .
Direktööre åtna diedtiem evhtiehtidh jih åejviediedtiem duodjiinstihtuhte Guovdageainusne
jih 7 goevtesh gusnie lea prosjekte barkoeh jih tjiehpies barkijigujmie .
Diedtie jih barkoelaavenjassh :
Direktööre lea åvtehke abpe reereles gïehtelimmien , jïh diedtiesuerkie barkosne lea :
– Evtiedidh reeremem buerie dåarjoestuktuvre faagels gïehtelimmide jih buerie
barkoesijjien åvtehke årrodh .
– Ahte ekonomije jih viehkiehtæjja reerenasse laakide jih sjiehtedimmie tjaatsegidie jïh
gaajhkh nænnoestimmide sjeahta .
– Reektehts ståvrose ,saemiedigkese jih jeatja mah beetnegh viertieh prosjektide
veedteme laehpedh .
– Ektesne ståvroeåejvine aamtesh ståvrose ryøjredh jih ståvroen nænnoestimmide
juehtiehtidh .Direktööre lea ståvroen tjaelije .
– Vaaksjodh jih diedtiem utnedh Duodjeinstituhten gåetieh jih tjåenieh åvteste
duodjeinstituhten goevtesinie .
– Goerehtalledh guktie vytnesjæjjaj barkojde evtiehtidh regijovnine jih goerehtalledh
guktie vytnesjæjjaj barkojde ektiedidh regijovnine .
– Vuartasjidh nasjovneles jïh internasjovneles ektiebarkoenååhtedimmide jïh/jallh
faageles öörnegh gusnie duodjeinstituhte lea meatan .
– Bigkedh viermie duedtiem gaavhtan abpe saepmesne .
– Utnedh daajroem guktie barkedh jeatja laantij unnebelåhkoealmetjijgujmie .
– Veatnoem/ duedtiem maahtoem utnedh jih utnedh praktihkeles dååjrehtimmie
bihkedimmeste jïh aaj væjjoe evtiedimmeste .
Direktööre lea meatan duodjeinstituhtem strategijebarkosne jih dihte aaj strategije
barkojne aalka barkedh
Direktööre barkose lea bihkedasse Di em njoelkedassij mietie .
Maahtoehkrïevenassh:
– Duedtie faageprievie , maahtoe jïh daajroe duedtiem goh kultuvre, faage jïh barkoe.
Jilleskuvlen ööhpehtimmie jallh sjiehteles dååjrehtimmie jïh learoe barkoen
laavenjasside . Utnedh nænnoes viermieh ovmessie duedtiebyjresidie saepmesne
faage organisasjovnide jïh ööhpehtimmie institusjovnide Nöörjesne,Soepmesne ,
Sveerjesne jïh Russlaantesne .
– Jollebe ööhpehtimmie
Nænnoes daajroe jïh dååjrehtimmie duedtie barkojde abpe Saepmesne ,
Nöörjesne,Soepmesne , Sveerjesne jïh Russlaantesne .
– Dååjrehtimmie jïh daajroe beetnehviertie institusjovnide.
– Vïhtesjamme illeldahkh guktie reereles gïehtelimmie jih guktie reereles prosseside
evtiedidh.
– Buerie daajroe byjjes reerenassem jih politihkeles prossesij bijre .
– Mijjieh vaajtelibie almetje dååjrehtimmie faage orgaanijste ,duedtie
organisasjovnijste jïh jeatja laavenjostoegujmijste åtna.
Guktie datne goh almetje :
– Buerie vuekie guktie ektievoetide bigkedh ,gaskesadteme jih laavenjostedh .
– Buerie vuekie guktie tjøøngkedh ,evtiedidh jih skreejredh barkijidie .
– Buerie vuekie guktie jearsoesvoetem bigkedh , Duodjeinstituhten barkijidie jïh
Duodjeistituhten ålkoebielesne .
– Buerie strategijeles jïh goerehtimmie eebneh.
– Væjkeles jijtje barkedh jih barkojde tjirrehtidh .
– Hijven jis maahtah saemiestidh jïh saemien tjaeledh.
– Abpe tijjem ektesne dej jeatja regijovnijgujmie barkedh jïh aaj daejredh maam dah
daarpesjieh jih mij lea vihkeles dejtie .

Dihte guhte barkoem åadtjoeh edtja staateles jih privaate laakij jih njoelkedassij mietie
barkedh aejkeste aajkan jïh danasinie tjoerh daejredh organisjovneles jïh barkoe maahta
jorkestovvedh.
Stiftelsen Duodjeinstituhten ståvroe lea barkoefaalije .
Barkoe lea ihkuven barkoe jïh bæjhkoehtimmie lea byjjes .
Direktööre barkoen baalhka lea Staaten baalhkaregulatijven mietie jïh latjkoem mietie
.Laaken nænnoestimmien gavhtan 2% baalhkaste Staateles pensjovneøørnegasse vaeltieh.
Ohtsetæjjan nommem maehtebe bæjjoehtidh jallhts ohtsije sov nommem sæjhta tjeakoes
utnedh jf off.§25 . Ohtsije bievnesem daan bijre åadtjoe.
Åejvie kontovre lea Guovdageajnosne Duodjesiidasne . Duodjeinstituhte lea aajhtere.
Siftelse Duodjeinstituhten åejviereeremem åtna jïh 7 goevtesh Snåasesne, Aarportesne
,Evenaasjesne , Olmmaivaegkesne,Karasjohkesne jïh Unjuanasne .
Gåessie edtjh barkose aelkedh : varkemes