Duodji er et samlebegrep for ulike virksomheter som husflid, kunsthåndverk, sløyd og småindustri. Den er for mange samer en livsform. Duodji har først og fremst vært drevet for å lage praktiske gjenstander og klær til eget bruk, men også som estetisk utfoldelse, og som produksjon for byttehandel og salg.

Duodji gjenspeiler samisk levemåte og samiske kulturtradisjoner. Duodji er et samisk kulturtrekk, en estetisk uttrykksform som inneholder regionale sær­trekk. Duodji gjenspeiler naturgeografiske, økologiske og økonomiske forhold som utgjør de regionale tradisjonene i nord‑, lule‑ og sør­-samisk duodji. Ved å utøve duodji kommuniserer en gjennorn materialbruk, teknikker og prosesser og med formalestetiske virkemidler som form, farge og ornamentikk.

​Produktene er funksjonelle og gir et budskap om folket, miljøet og de forskjellige kulturstrømninger gjennom tidene. Duodji som en skapende aktivitet er en viktig del av den samiske kulturen. Sami duodji er en identitetetsfremmende faktor på lik linje med andre næringsformer og kulturtrekk som språk og kulturminner.

Duodjeinstituhttas (DI) hovedmål er å fremme næringsutvikling med utgangspunkt i tradisjonell duodji. Målet er å skape økt sysselsetting basert på samiske husflidstradisjoner. Duodjeinstituhtta har fra starten arbeidet som et overordnet utviklings‑ og kompetansesenter for duodji i hele Sapmi. Det skal være et landsomfattende teknisk/faglig kompetansemiljø innen duodji. Det tilbyr tjenester/ kompetanse, lokaliteter og teknisk utstyr for en aktiv satsing for markedsrettetproduktutvikling og produksjonsutvikling innen duodji.

DI bistår utøvere med faglige råd, er diskusjonspartner i forbindelse med etableringer, og bistår dessuten med råd overfor skoler, institusjoner og organisasjoner og andre i duodji‑faglige spørsmål. Duodjeinstituhtta kan også initiere selvstendige prosjekter, eller i samarbeid med eller etter oppdrag fra andre. Duodjeinstituhtta skal være en pådriver for etablering og utvikling av nettverk for duodjiutøverne. Duodjeinstituhttas strategiske kjerne er å være teknisk og faglig kompetansesenter innen duodji i Sapmi. I dette ligger følgende elementer som skal prege instituttets virke:

  • Virksomheten skal rettes mot duodjinæringen som mot andre institusjoner som har relasjoner til utvikling av duodji
  • Virksomheten skal ha grunnlag i samisk kultur, og i forhold tilmarkedsmessige betingelser beholde denne forankringen
  • DI skal være en støttespiller for lokale lag og foreninger