Formål i læreplan
Duodji/duodje/duedtie som begrep omfatter all form for skapende aktivitet. I skolesammenheng er duodji/duodje/duedtie samisk tradisjonelt håndverk, kunsthåndverk og kunst. Duodji/duodje/duedtie har lange tradisjoner og er utviklet gjennom generasjoner fra samisk veidekultur og mytologi. Gjennom menneskeskapte gjenstander gir duodji/duodje/duedtie innblikk i og forståelse for et urfolks kunnskaper og tradisjoner. Duodji/duodje/duedtie uttrykker identitet og tilhørighet og synliggjør forholdet mellom mennesker og ulike miljøer. Duodji/duodje/duedtie synliggjør også forholdet mellom menneske og natur. Faget handler om prosessen fra idé til produkt der kunnskap om tradisjonelle råvarer, materialer og teknikker er sentral. Endringer i samfunnet fører til nye behov med videreutvikling og nyskaping.
Les mer om K-06S her:
https://www.udir.no/kl06/LKA1-01
https://www.udir.no/kl06/KHV2-01/Hele/Komplett_visning

Formål i læreplan for valgfag og redesign i grunnskolen
Valgfagene sLæreplan i duodjikal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.
Samfunnet er avhengig av kreative og innovative samfunnsborgere som omsetter ideer til nye produkter og virksomheter. Det å benytte og videreutvikle forkastede produkter og materialer kan bidra til å skape forståelse for at det vi omgir oss med har en verdi. Dette bidrar til å utvikle miljøbevissthet ved å rette søkelyset mot den enkeltes rolle i forbrukersamfunnet lokalt og globalt.

Valgfaget design og redesign skal legge til rette for at elevene får utvikle kreativitet, skaperglede og mestring, og at håndverk og kulturarv ivaretas. Dette skjer gjennom en designprosess der praktiske løsninger fra idé til ferdig produkter står sentralt. Arbeidet innebærer å planlegge, designe og framstille et produkt ut fra egne ideer eller i samarbeid med andre.

Les mer her, læreplan for valgfag og design:
https://www.udir.no/kl06/DOR1-01

Formål for design og duodji- læreplan i felles progamfag Vg2
Duodji/duodje/duedtie er samisk tradisjonelt håndverk og håndverksprodukter som omfatter tilvirking av redskaper, brukskunst (atnuduodji), kunsthåndverk (dáidaduodji) i håndverksbedrifter og småindustri. Duodji/duodje/duedtie har sentral plass i samisk kultur og samfunnsliv, og er et identitetsskapende fag.

Programfagene skal videreføre og utvikle duodji som samisk kultur, fag og næring. Opplæringen skal bidra til forståelse av duodji/duodje/duedtie og dets funksjon og rolle i samisk kultur- og samfunnsliv. Programfagene skal ivareta samfunnets behov for kvalifiserte fagarbeidere i duodji/duodje/duedtie. Programfagene skal også legge grunnlag for verdiskapning gjennom utvikling av nye produkter og produksjonsmetoder, samt kombinasjon av duodji/duodje/duedtie med annen næringsvirksomhet.

Duodji læreplan i felles programfag Vg2:
https://www.udir.no/kl06/DDU2-01

Føremål i valgfaget i levende kulturarv
Valgfaget skal medverke til at elevane kvar for seg og i fellesskap styrkjer lysta til å lære og oppleve meistring gjennom praktisk og variert arbeid. Valfaga er tverrfaglege og skal medverke til heilskap og samanheng i opplæringa.
Kunst, kultur og tradisjonar ber med seg kunnskap frå tidlegare tider. Kjennskap til og praktiske ferdigheiter i tradisjonar medverkar til å vidareføre kulturarven til framtidige slekter. Arbeid med ulike kulturuttrykk kan auke nyfikne, forståing og toleranse for eigen og andre sin kultur og vere eit bidrag til å levandegjere kulturarven. Samfunnet treng kreative og samfunnsbevisste menneske som kan medverke til å skape meiningsfulle aktivitetar knytte til kunst, kultur og tradisjonar, som fører til verdiskaping for lokalsamfunnet.
Elevane skal gjennom utforsking og formidling av ulike tradisjonar få auka kunnskap om eigen og andre sin kulturarv. Dette kan fremje motivasjonen hos elevane for læring, for tilhøyrsle og gi auka personleg utvikling, kreativitet og skaparglede.
Valfaget omfattar arbeid med den kulturelle arven innan eit utval av kunst, handverk, mat, arkitektur, kulturminne, munnleg forteljing, musikk eller lokalhistorie. Aktivitetane i faget skal vere varierte og danne grunnlag for elevane sine undersøkingar, praktiske utprøvingar og framstillingar av ulike uttrykk og produkt. Arbeid med faget skal fremje samarbeid med lokalmiljøet, lokale aktørar og kulturberarar.
Valfaget hentar hovudelement frå mat og helse, kunst og handverk/duodji, musikk, men kan også hente element frå norsk/samisk, samfunnsfag og RLE.

Les mer her:
https://www.udir.no/kl06/LKA1-01/Hele/Formaal

kunnskapsløftet_2006_sier_følende_om_duodj1